Įmonių reorganizavimo centras

versloraktas@gmail.com

 
 


Įmonės reorganizavimas

8698 45142

Įmonės ar kiti juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami juos jungiant ar skaidant, taip pat prijungiant ar atskiriant jų dalis ar atskiras veiklas. Siūlome platų spektrą paslaugų, susijusių su įmonių ir kitų juridinių asmenų reorganizavimu. Teikiame konsultacijas, rengiame dokumentus, atstovaujame.

Konsultacijos Konsultuojame dėl įmonių reorganizavimo tikslingumo, reorganizavimo būdo parinkimo, reorganizavimo proceso valdymo, reorganizavimo dokumentų rengimo bei visų kitų su įmonės reorganizavimu susijusių klausimų.


Galite mums paskambinti ir be jokio užmokesčio pasikonsultuoti dėl įmonės reorganizavimo tikslingumo, galimybių, trukmės, taip pat reorganizavimo būdo pasirinkimo ir pagrindinių reorganizavimo veiksmų atlikimo.


Reorganizavimo dokumentų rengimas


Rengiame įmonės reorganizavimo sąlygų projektus, skiriamuosius/jungiamuosius balansus, reorganizuojamos įmonės valdymo organų sprendimus, reorganizavimo veiksmų planus, būtinus pranešimus kreditoriams, spaudos leidiniams ir registrų centrui, turto ir prievolių priėmimo - perdavimo aktus ir visus kitus su įmonės reorganizavimu susijusius dokumentus.


Dokumentų projektai rengiami, įvertinant reorganizuojamos įmonės ypatumus, turto, kapitalo ir įsipareigojimų būklę bei užsakovo pageidavimus ir interesus. Parengti reorganizavimo dokumentai atitiks visus teisės aktų reikalavimus.

AtstovavimasReorganizuojamos įmonės valdymo organų pageidavimu atstovaujame juos notarų biure, registrų centre ir kitose institucijose.

            Įmonių reorganizavimo būdai


Įmonės reorganizavimas apibrėžiamas, kaip juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. 


Atskyrimas (taikoma akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms).  Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis gali būti atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu gali būti kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės.


Įmonės ir kiti juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu.      

Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas.      


Prijungimas  -  tai vienos ar daugiau įmonių prijungimas prie  kitos įmonės, kuriai  pereina visos reorganizuojamos įmonės teisės ir pareigos.      


Sujungimas - tai dviejų ar daugiau įmonių susivienijimas į naują įmonę, kuriai  pereina visos reorganizuotų įmonių teisės ir pareigos.     

Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas.     


Išdalijimas - tai reorganizuojamos įmonės teisių ir pareigų išdalijimas kitoms veikiančioms įmonėms.


Padalijimas - tai vienos reorganizuojamos įmonės pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau įmonių, kurioms tam  tikromis  dalimis  pereina reorganizuotos įmonės teisės ir pareigos.